מועצה מקומית בסמת טבעון

לשכת מנכ”ל המועצה

מנכ”ל המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה, פיתוח ארגוני, מנהל תקין, מערך השירותים המוניציפאליים, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות

הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה, תחום המחשוב והמידע תביעות משפטיות, תחבורה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין, ניהול ארכיב המועצה וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון.
אחראי למימוש חזון המועצה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת המועצה לשנים הבאות.
בנוסף מלווה מנכ”ל המועצה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית במועצה.
פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך קהילת המועצה ומתוך המועצה החוצה.

תחומי אחריות המחלקה:

  • ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה המועצה
  • ניהול משאבי האנוש של המועצה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם
  • תחום המחשוב במועצה ומוסדותיה, בכללם מוסדות החינוך
  • תחום המידע, ניהול מערך מידע מועצתי, אתר אינטרנט, אחריות על חוק חופש המידע
  • תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות המועצה
  • תכנון וניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון
  • עדכון ותפעול מערכות המידע במועצה
  • הנגשת המידע לתושב על המועצה ופעולותיה
  • ניהול מערך המידע בשעת חירום
  • יישום חוק חופש המידע