מועצה מקומית בסמת טבעון

פרוטוקול ישיבה מס' 02/2024