מועצה מקומית בסמת טבעון

פרוטוקול ישיבה מס' 01/2024