מועצה מקומית בסמת טבעון

מכרז פומבי לקבלת שירותי שמירה ואבטחה במוסדות חינוך ומבני ציבור במתקני המועצה ומתקנים נוספים

מסמכים רלוונטיים