מועצה מקומית בסמת טבעון

חוקי עזר

רשימת חוקי עזר במועצה המקומית בסמת טבעון

 • שימור רחובות
 • ניקוי חצרות
 • רוכלים
 • הדברת מזיקים
 • הצמדה למדד
 • אגרת תעודה ואישור
 • הוצאת אשפה
 • הריסת מבנים מסוכנים
 • החזקת בעלי חיים
 • שמירת מראה הבתים הגינות
 • שמירת הסדר והנקיון
 • רישוי עסקים
 • מודעות ושלטים
 • סימון רחובות

 

אפשר לעיין בחוקי העזר של הרשות במבנה הרשות המקומית בשעות הפעילות הרשמיות, או לעיין באתר משרד הפנים