מועצה מקומית בסמת טבעון

حرية المعلومات

 

מחלקת חופש המידע במועצה המקומית מהווה את הגוף האחראי לאכיפת חוק חופש המידע ולקידום תהליכי פרסום ושקיפות במועצה. תפקידה העיקרי של המחלקה הוא לאפשר לציבור לקבל גישה חופשית ופתוחה למידע הציבורי של המועצה.

המחלקה מבצעת את תפקידה בהתאם לחוק חופש המידע, שמאפשר לכל אזרח לבקש לקבל מידע ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות. כחלק מתפקידה, המחלקה פועלת לאכיפת זכויות האזרח לקבלת מידע ולשיפור השקיפות במועצה.

פעילות המחלקה כוללת קבלת וטיפול בבקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, בדיקה של ההתאמה של הבקשות לדרישות החוק, ומתן מענה לבקשות תוך פרסום ופרסום פרטים על המידע שניתן או סירובו. המחלקה מפעילה גם מערכת לניהול ולשמירה על מסמכי המידע שניתן לציבור.

פעילות ותחומי אחריות, תפקידים וסמכויות

 • לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון
 • לדואג לפיתוח תחום המועצה לשיפורו לקידום ענייניהם הכלכליים הסוציאליים החברתיים והתרבותיים של תושביה או של כל חלק מהם.
 • לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל עניין ציבורי
 • להקים ולהחזיק ולנהל שירותים מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה לתועלת הציבור
 • להקים ולקיים בניינים ולעשות עבודות ציבוריות
 • להסדיר להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענייניהם של כל שירות ומוסד ציבורי, לרבותקביעת מחירים אגרות ישאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם , וקביעת ימים ושעותלפתיחתם ולסגירתם.
 • להסדיר להגביל או לאסור רוכלות, צילומי רחוב פרסומת רחוב
 • לעשות הכל להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום
 • סמכות למתן אישורים ולהוציא רשיונות
 • הטלת מסים אגרות היטלים דמי השתתפות
 • הטלת ארנונה כללית
 • לכל מועצה יהיה תקציב שנתי שיוגש ויאושר ע”י המועצה חודשיים לפני תחילת שנת התקציב שאליה מתייחס התקציב אשר גם טעון אישור השר.
 • המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידה או בשמה.
 • שמירת רשומות, שמירה על ספרי המועצה מסמכיה וניירותיה.
 • שמירת רשומות, שמירה על ספרי המועצה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה יש גם זכות עיון לכל תושב משלם מסיים לעיין בשעות העבודה.